به نام خالق زیبایی ها

 

کوهنوردی عشق به طبیعت است و عشق به طبیعت، ورزش ما نیست، باور ماست، زندگی ماست. به راستی که کوهنوردی فقط ورزش نیست، کوهنوردی یک روش زندگی است." ادموند هیلاری"

 برنامه : صعود به قله پهنه سار،روستای سنگان 

تاريخ اجرا: جمعه 10/3/1392

تعداد نفرات: 36 نفر

سرپرست برنامه: جلال محمودزاده

 

معرفی قله پهنه سار:

قله پهنه ساربه ارتفاع 3400 متر در منطقه البرز مرکزی و تهران واقع میباشد. به این قله "پهنه حصار" ، "پهن حصار" و "پشته بند" هم گفته میشود و نام رسمی آن در برخی منابع و سایتها "گندم چال" میباشد. پهنه سار از شرق به دره و روستای سنگان ، از غرب به روستای خور و از جنوب به روستای واریش منتهی میشود.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد دﻳﻮارﻩ ﺳﻨﮕﻲ در ﻣﻴﺎﻧﻪً ﻣﺴﻴﺮ ﺻﻌﻮد و ﮔﺮدﻩهاي ﺳﻨﮕﻲ ﺑﺮ روي ﺧﻂ اﻟﺮاًس ، ﺻﻌﻮد زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﻗﻠﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﻴﺮﺳﺪ، وﺟﻮد ﺁﺑﺸﺎر ﻳﺦ زدﻩ ﺳﻨﮕﺎن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ﻳﺦ ﻧﻮردان زﻳﺎدي را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﮐﺸﺎﻧﺪ.

ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻗﻠﻪ ﭘﻬﻨﻪ ﺣﺼﺎر ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ﺑﻨﺪ ﻋﻴﺶ اﺳﺖ.ﻣﺒﺪاً ﺻﻌﻮد هردو ﻗﻠﻪ روﺳﺘﺎهاﻳﻲ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺗﻬﺮان هستند، هر دو دراﻧﺘﻬﺎي دو درﻩ ﺳﺮﺳﺒﺰ واﻗﻌﻨﺪ وهر دو ﺑﺮ روي رﺷﺘﻪ ﮐﻮﻩ هاﻳﻲ واﻗﻌﻨﺪ ﮐﻪ دردو ﻃﺮف هرزﻣﯽ روﻧﺪ.

معرفی روستا و آبشار سنگان:

سنگان، نام دو روستا (سنگان پایین و سنگان بالا) و منطقه‌ای کوهستانی و بسیار زیبا در شمال غربی تهران و کمی بالاتر از سولقان می‌باشد. این منطقه ﻳﮏ درﻩ ﻃﻮﻻﻧﻲ و ﻋﺮﻳﺾ است ﮐﻪ در دهاﻧﻪًﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺁن،روستای مذکور و در ﮐﻒ درﻩ ﺑﺎﻏﻬﺎيﮔﻴﻼس و ﺁﻟﺒﺎﻟﻮ – ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻨﻴﻦ اﻳﻦ دو روﺳﺘﺎ هستند-ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. اﻳﻦ درﻩ ﺗﻮﺳﻂ رﺷﺘﻪ ﮐﻮﻩ ﭘﻬﻨﻪ ﺣﺼﺎر – ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﻗﻠﻪ ﺁن، ﻗﻠﻪﭘﻬﻨﻪ ﺣﺼﺎر اﺳﺖ – ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

راه دسترسی به این روستا از طریق جادهٔ امامزاده داود است. ارتفاع روستای سنگان از سطح دریا حدود 2100 متر میباشد. سنگان، دارای یک آبشار بسیار زیباست به ارتفاع تقریبی 60 متر که بلندترین آبشار تهران بوده و ارتفاع این آبشار از سطح دریا 2575مترمیباشد.
بهترین زمان بازدید از روستا و آبشار سنگان فصل بهار و خصوصا اردیبهشت ماه است که آبشار پر آب بوده و دره و روستای سنگان پوشیده از شکوفه های سفید و صورتی درختان گیلاس میباشد. در فصل پائیز هزار رنگهم ،دره سنگان زیبایی و جلوه خاص خودش را دارد. اما آبشار در این فصل بسیار کم آب بوده و ممکن است که از آن آبشار پر آب جز آب باریکه ای نبینید.

چشمه های مسیر:

1   .چشمه واقع در ورودی امام زاده قاسم (با لوله(
2    
.چشمه بین راه ، قبل از دو راهی آبشار (حدود 30 دقیقه بعد از امام زاده(
.3    
آب آبشار 

جمعه ای دیگرساعت 5:10از درب شرقي فرهنگسراي بهمن با یک مینی بوس ودو سواری حركتكرديم . ساعت6:45پس ازطی مسیر پرپیچ وخم جاده وعبور از تونل به روستای سنگان رسیدیم .بعد صرف صبحانه سرپایی همگی در یک صف منظم راهی شدیم. بعد از 20دقیقه راهپیمایی به امامزاده قاسم رسیدیم و پس از توقفی کوتاه و شنیدن صحبت های آقای هاشم زاده وحاج قاسم امیر آبادی (یکی از پیشکسوتان کوهنوردی با ظاهری بسیارساده وخوشرو و مهربان که بیش تراز سنش به دماوند صعود کرده وهم چنین از مسیردارآبادوطی مسیرخط الراس تهران تا امامزاده داوودوتهران را به تنهایی پیمودند.)دوباره مسیر رادر پیش گرفتیم تا به دوراهی آبشار (دو راهی آبشار اولین دو راهی مسیر است که بصورت یک راه فرعی عریض از راه اصلی انشعاب گرفته و به سمت دره سرازیر میشود)رسیدیم واز آنجا  نمایی دور از آبشار سنگان و ارتفاعات پهنه سار قابل مشاهده بود.

.بعد از گذر از رودخانه شیب مسیر آبشارﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ زﻳﺎد ﺷﺪﻩ و ﺑﺮ روي ﻳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪداﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﮐﻮﻩ اﻣﺘﺪاد ﻣﻲ ﻳﺎفت وپس از عبور از بین باغ های گیلاس وآلبالودر ﺳﺎﻋﺖ 8:45ﺑﻪ ﭘﺎي ﺁﺑﺸﺎررﺳﻴﺪﻳﻢ. ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﺰانﺁب ﺁﺑﺸﺎر ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﺁن ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻢبود و ﺁب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﺮﻩ هاي ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰ ﺑﻪﮐﻒ ﺳﻨﮕﻲ ﺁﺑﺸﺎر ﻣﻲ ریختووزش ﺑﺎد، ﺁﺑﺸﺎر را ﺑﻪ ﺟﻬﺎتﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﻣﻲکرد ﮐﻪ ﮔﺎهی اوﻗﺎت از ﭼﺮﺧﺶ ﻗﻄﺮﻩهای رﻳﺰ ﺁب ﺗﻮﺳﻂﺑﺎدورنگین کمان ﺻﺤﻨﻪهای دﻳﺪﻧﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ ﺁمد. بعد ازاستراحتی نیم ساعتهعده ای از دوستان ترجیح می دهند در همینجا استراحت کنند وحدود نیمی از دوستان به ارتفاعات پهنه سار صعود مینمایند.برای صعود به قله از سمت راست آبشار حرکت کرده و دیواره را دور زدیم. پشت آبشار به صخره های سنگ رسیدیم که برای صعوداز طناب کمک گرفتیموالبته عدهای از دوستان هم که کمی در دست به سنگ شدن ضعیف بودند ویا ترس داشتند، با کمک دیگران رد شدند.

مسیر ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ دﻳﻮارﻩ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎلﻏﺮﺑﻲ ﻣﻲ رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﻪ اي در ﺑﺎﻻي ﺁﺑﺸﺎر ﻣﻲ رﺳﻴﺪ. صدای پارس سگ گله توجه ما را به گله های گوسفندی که در بالای آبشار بودند جلب می کرد.ارتفاعات بالای آبشار ، به علت سرمای هوا و وزش بادهای سرد(وزش باد شدید از ویژگیهای همیشگی قله پهنه سار هست) باعث شده تادر این فصل از سال از بهار و سرسبزی خبری نباشد.البته کم وبیش ریواس وآویشن یافت می شد.حدود نیمی از همنوردان ترجیح دادندبه جای صعود در گردنه بمانند .بعد از گردنه قسمتی ازقله پوشیده از برف بود ودﻧﺒﺎﻟﻪ ﻳﺎﻟﻬﺎ اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ و مسیر در یال کم شیب تروطولانی تر شرقی به خط الراس ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ ﺷﺪ.در مسیر خطالراس برای رسیدن به قله ابتدا باید چند قله فرعی را پشت سر می گذاشتیم. سرانجام ﭘﺲاز ﻋﺒﻮر از ﭼﻨﺪ ﮔﺮدﻩ ﺳﻨﮕﻲومسیر سنگلاخی،ﺳﺎﻋﺖ 12:15 ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ﭘﻬﻨﻪ ﺣﺼﺎر رﺳﻴﺪﻳﻢ.

نشانه قله پهنه سار سنگ چین و باد پناه چهار گوش به ارتفاع حدود 1.5 متر و طول و عرض حدود 2.5 متر میباشد .از روی قله پهنه سار، دشت پهنه سار در امتداد خط الراس و در جهت جنوب قابل مشاهده است. قبل از قله اصلی هم یکی دو قله فرعی سنگ چین های کوچکی دارند که برخی اونها رو با قله اصلی اشتباه میگیرند. از آن جمله قله چشمه شاهی ست به ارتفاع 3200 متر که از روی قله پهنه سار در جهت جنوب دیده می‌شود.دشت پهنه سار نیز مابین قله های پهنه سار و چشمه شاهی قرار دارد.لازم به ذکر است که برخی کوهنوردان نام قله های پهنه سار و چشمه شاهی را جابجا می‌گویند درمسیر بازگشت به دوستان در پای کوه پیوستیم و به سمت پایین راه افتادیم. ساعت 1:30 پای ابشار پس از استراحت وصرف نهار ادامه دادیم تا اینکه ساعت 16 سوار ماشین شدیم وپس از یکساعت ونیم به فرهنگسرا رسیدیم.

خدایا چنان کن سرانجام کار          تو خشنودباشی وما رستگار

گزارش برنامه:خانم مدرسي

+ نوشته شده توسط جهانديده در یکشنبه ۱۲ خرداد۱۳۹۲ و ساعت |
لینک دانلود